مهم ترین فاکتور برای انتخاب همکار، علاقه است. علاقه کافیست، ما خودمان استعداد شما را پیدا میکنیم