زیستفصل 3 دوازدهم : 3 سوال (6 درصد)
فصل 4 دوازدهم : 4 سوال (8 درصد)
شیمیفصل 1 دوازدهم : 3 سوال (8 درصد)
فیزیکفصل 1 دوازدهم : 3 سوال (10 درصد)
فصل 2 دوازدهم : 3 سوال(10 درصد)
ریاضیهندسه: 3 سوال (10 درصد)
مقاطع مخروطی : 1 سوال (3 درصد)
فارسیزبان فارسی : 5 سوال (20 درصد)
عربیدرک مطلب : 4 سوال (16 درصد)
دینی
زبانریدینگ: 8 سوال (16 درصد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.