کافه مشاوره

تعداد مشاورین: 53

محدثه رجب پور

پزشکی علوم پزشکی تبریز

رتبه 465 منطقه 1 سال 94
سال تولد 75
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 0
اطلاعات بیشتر

علی همتی

دندان پزشکی شیراز

رتبه 180 منطقه 3 سال 95-9
سال تولد 77
تعداد کل شاگردان 35
3000 تعداد رتبه زیر 12
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 3
اطلاعات بیشتر

حسن عفیفی

دندان پزشکی علوم پزشکی شیراز

رتبه 800 منطقه 1 سال 1395
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 40
3000 تعداد رتبه زیر 11
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 70
شناسه 5
اطلاعات بیشتر

ریحانه سالاروند

دندان پزشکی علوم پزشکی اصفهان

رتبه 308 منطقه 2 سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 6
اطلاعات بیشتر

امیرحسین قدری

دندان پزشکی علوم پزشکی شیراز

رتبه 402 منطقه 2 سال 95
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 8
اطلاعات بیشتر

شقایق فخریان

پزشکی علوم پزشکی سبزوار

رتبه 1380 منطقه 2 سال 1398
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 9
اطلاعات بیشتر

مریم احمد خسروی

پزشکی یزد

رتبه 718 منطقه 2 سال 1395
سال تولد 1376
تعداد کل شاگردان 60
3000 تعداد رتبه زیر 15
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 10
اطلاعات بیشتر

مهدی ولی پور

پزشکی علوم پزشکی زاهدان

رتبه 1672 منطقه 1 سال 1399
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 11
اطلاعات بیشتر

نیاز اقدمی

داروسازی علوم پزشکی زنجان

رتبه 1600 منطقه 1 سال 1399
سال تولد 79
تعداد کل شاگردان 50
3000 تعداد رتبه زیر 25
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 12
اطلاعات بیشتر

مینا نظریان

دبیری ادبیات دانشگاه فرهنگیان

رتبه 217 منطقه 2 سال 1397
سال تولد 1380
تعداد کل شاگردان 50
3000 تعداد رتبه زیر 30
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 13
اطلاعات بیشتر

فاطمه سادات فیاضی

دندان پزشکی علوم پزشکی شیراز

رتبه 706 منطقه سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 14
اطلاعات بیشتر

امیر حسین رحیمی

مدیریت بازرگانی دانشگاه بهشتی تهران

رتبه 440 منطقه سال 1396
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 45
3000 تعداد رتبه زیر 25
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 15
اطلاعات بیشتر

علی آبکار

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

رتبه منطقه سال 1396
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 16
اطلاعات بیشتر

آرین رستمی

پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

رتبه 1181 منطقه 2 سال 1397
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 20
3000 تعداد رتبه زیر 7
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 17
اطلاعات بیشتر

علیرضا صادقی

پزشکی علوم پزشکی تهران

رتبه منطقه سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 90
3000 تعداد رتبه زیر 38
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 18
اطلاعات بیشتر

غزل جابری

دنان پزشکی علوم پزشکی اصفهان

رتبه 570 منطقه 1 سال 1395
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 19
اطلاعات بیشتر

مائده سعیدی

پزشکی آزاد نجف آباد

رتبه 1297 منطقه 1 سال 1390
سال تولد 1372
تعداد کل شاگردان 100
3000 تعداد رتبه زیر 10
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 20
اطلاعات بیشتر

آیدا سروری خواه

پزشکی علوم پزشکی سبزوار

رتبه 2100 منطقه 2 سال 1397
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 6
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 21
اطلاعات بیشتر

الهه شامرادی

علوم پزشکی لرستان

رتبه 1900 منطقه 2 سال 1397
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 22
اطلاعات بیشتر

محمد مهدی میرزایی فرد

پزشکی علوم پزشکی همدان

رتبه 409 منطقه 3 سال 1398
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 23
اطلاعات بیشتر

نیلوفر آشوری

داروسازی علوم پزشکی مشهد

رتبه منطقه سال 1397
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 24
اطلاعات بیشتر

امیر حسین محبی

دندان پزشکی آزاد اصفهان

رتبه 700 منطقه 1 سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 25
اطلاعات بیشتر

مهدیه موذنی

پزشکی علوم پزشکی اراک

رتبه 934 منطقه 2 سال 1395
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 28
اطلاعات بیشتر

محمدحسین دادیزاده

پزشکی علوم پزشکی تبریز

رتبه 453 منطقه 1 سال 1397
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 100
3000 تعداد رتبه زیر 15
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 29
اطلاعات بیشتر

سارا محمدی

پزشکی علوم پزشکی زاهدان

رتبه 980 منطقه ۳ سال 1398
سال تولد ۱۳۷۷
تعداد کل شاگردان 45
3000 تعداد رتبه زیر 27
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 50
شناسه 31
اطلاعات بیشتر

فاطمه مهراب

دندان پزشکی علوم پزشکی تهران

رتبه منطقه سال 1398
سال تولد
تعداد کل شاگردان 15
3000 تعداد رتبه زیر 8
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 32
اطلاعات بیشتر

محمدرضا ذاکری

پزشکی علوم پزشکی شیراز

رتبه 124 منطقه 2 سال 1395
سال تولد 1376
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 33
اطلاعات بیشتر

رضا عربزاده

دندان پزشکی علوم پزشکی بیرجند

رتبه 286 منطقه 3 سال 1399
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 71
3000 تعداد رتبه زیر 21
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 34
اطلاعات بیشتر

مهدی مقبلی

پزشکی علوم پرشکی کرمان

رتبه 153 منطقه 3 سال 1399
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 35
اطلاعات بیشتر

مهدی رئیسی

پزشکی علوم پزشکی بندرعباس

رتبه 595 منطقه 3 سال 1396
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 36
اطلاعات بیشتر

مهدی صوفیوند

پزشکی علوم پزشکی همدان

رتبه 199 منطقه 3 سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 37
اطلاعات بیشتر

فریماه طباطبایی

دندان پزشکی اصفهان

رتبه منطقه 2 سال 1398
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 20
3000 تعداد رتبه زیر 10
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 45
اطلاعات بیشتر

مهرنوش تربتی

پزشکی علوم پزشکی زاهدان

رتبه 2000 منطقه 2 سال 1397
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 5
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 47
اطلاعات بیشتر

زهرا نصرآبادی

پزشکی علوم پزشکی شاهرود

رتبه 2377 منطقه 2 سال 99
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 51
اطلاعات بیشتر

ستایش مویدی

پزشکی سمنان

رتبه ۱۹۰۰ منطقه ۱ سال ۹۵
سال تولد ۷۵
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 52
اطلاعات بیشتر

علیرضا خلیفه

دندان پزشکی شیراز

رتبه منطقه منطقه2 سال 1396
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 56
اطلاعات بیشتر

لیلا میره بیگی

تجربی

رتبه منطقه سال 1401
سال تولد 1381
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 57
اطلاعات بیشتر

زهرا نمکی

دندانپزشکی علوم پزشکی تبریز

رتبه 307 منطقه تبريز سال 1398
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 6
3000 تعداد رتبه زیر 2
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 350000
شناسه 61
اطلاعات بیشتر

امید شریفی نیا

پزشکی علوم پزشکی جهرم

رتبه 868 منطقه 1 سال 1396
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 62
اطلاعات بیشتر

محمد مهدی ملازاده

پزشکی سمنان

رتبه منطقه سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 63
اطلاعات بیشتر

هیوا میرزاده واقفی

پزشکی علوم پزشکی اراک

رتبه 1110 منطقه 1 سال 1396
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 5
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 64
اطلاعات بیشتر

امیرحسین شمس

داروسازی تهران

رتبه منطقه سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 65
اطلاعات بیشتر

فاطمه داودی

حقوق شهید بهشتی تهران

رتبه 158 منطقه 2 سال 1400
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 66
اطلاعات بیشتر

امیرحسین فرهادیان

پزشکی علوم پزشکی ارتش

رتبه 1400 منطقه 3 سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 70
اطلاعات بیشتر

آتنا خالقی

پزشکی اصفهان

رتبه 478 منطقه 1 سال
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 71
اطلاعات بیشتر

کیمیا جنتی توپکانلو

پزشکی شاهرود

رتبه منطقه خراسان رضوی سال ۱۳۹۸
سال تولد ۱۳۷۹
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 72
اطلاعات بیشتر

فرهان زارع

پزشکی علوم پزشکی شیراز

رتبه 175 منطقه 2 سال 1395
سال تولد 1376
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 73
اطلاعات بیشتر

فاطمه چراغ زاده

پزشکی علوم پزشکی لرستان

رتبه ۹۸۷ منطقه ۲ سال ۹۸
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 74
اطلاعات بیشتر

محمد مهدی همتی

تجربی پزشکی لرستان

رتبه 462 منطقه سهمیه ۵ درصد سال 1400
سال تولد 82
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 1
شناسه 75
اطلاعات بیشتر

حسین علیزاده

مهندسی مکانیک تبریز

رتبه 4600 منطقه 2 سال 1399
سال تولد 1381
تعداد کل شاگردان 5
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 700000
شناسه 77
اطلاعات بیشتر

فاطمه علایی

مشاوره فرهنگیان تهران

رتبه 1023 منطقه سمنان سال 1400
سال تولد 1381
تعداد کل شاگردان 1
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 180
شناسه 82
اطلاعات بیشتر

فاطمه بیگدلی

پزشکی علوم پزشکی زنجان

رتبه 1966 منطقه 3 سال 1397
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 2
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 500000
شناسه 87
اطلاعات بیشتر

سمیه حقدادی

تجربی

رتبه منطقه سال ۱۴۰۱
سال تولد ۱۳۶۲
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
هزینه یک هفته مشاوره (تومان) 0
شناسه 88
اطلاعات بیشتر