کافه مشاوره

محدثه رجب پور

پزشکی علوم پزشکی تبریز

شناسه 0
نام و نام خانوادگی محدثه رجب پور
رتبه 465
منطقه 1
سال کنکور 94
سال تولد 75
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

علی همتی

دندان پزشکی شیراز

شناسه 3
نام و نام خانوادگی علی همتی
رتبه 180
منطقه 3
سال کنکور 95-9
سال تولد 77
تعداد کل شاگردان 35
3000 تعداد رتبه زیر 12
اطلاعات بیشتر

حسن عفیفی

دندان پزشکی علوم پزشکی شیراز

شناسه 5
نام و نام خانوادگی حسن عفیفی
رتبه 800
منطقه 1
سال کنکور 1395
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 40
3000 تعداد رتبه زیر 11
اطلاعات بیشتر

ریحانه سالاروند

دندان پزشکی علوم پزشکی اصفهان

شناسه 6
نام و نام خانوادگی ریحانه سالاروند
رتبه 308
منطقه 2
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

امیرحسین قدری

دندان پزشکی علوم پزشکی شیراز

شناسه 8
نام و نام خانوادگی امیرحسین قدری
رتبه 402
منطقه 2
سال کنکور 95
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

شقایق فخریان

پزشکی علوم پزشکی سبزوار

شناسه 9
نام و نام خانوادگی شقایق فخریان
رتبه 1380
منطقه 2
سال کنکور 1398
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

مریم احمد خسروی

پزشکی یزد

شناسه 10
نام و نام خانوادگی مریم احمد خسروی
رتبه 718
منطقه 2
سال کنکور 1395
سال تولد 1376
تعداد کل شاگردان 60
3000 تعداد رتبه زیر 15
اطلاعات بیشتر

مهدی ولی پور

پزشکی علوم پزشکی زاهدان

شناسه 11
نام و نام خانوادگی مهدی ولی پور
رتبه 1672
منطقه 1
سال کنکور 1399
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

نیاز اقدمی

داروسازی علوم پزشکی زنجان

شناسه 12
نام و نام خانوادگی نیاز اقدمی
رتبه 1600
منطقه 1
سال کنکور 1399
سال تولد 79
تعداد کل شاگردان 50
3000 تعداد رتبه زیر 25
اطلاعات بیشتر

مینا نظریان

دبیری ادبیات دانشگاه فرهنگیان

شناسه 13
نام و نام خانوادگی مینا نظریان
رتبه 217
منطقه 2
سال کنکور 1397
سال تولد 1380
تعداد کل شاگردان 50
3000 تعداد رتبه زیر 30
اطلاعات بیشتر

فاطمه سادات فیاضی

دندان پزشکی علوم پزشکی شیراز

شناسه 14
نام و نام خانوادگی فاطمه سادات فیاضی
رتبه 706
منطقه
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

امیر حسین رحیمی

مدیریت بازرگانی دانشگاه بهشتی تهران

شناسه 15
نام و نام خانوادگی امیر حسین رحیمی
رتبه 440
منطقه
سال کنکور 1396
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 45
3000 تعداد رتبه زیر 25
اطلاعات بیشتر

علی آبکار

دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

شناسه 16
نام و نام خانوادگی علی آبکار
رتبه
منطقه
سال کنکور 1396
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

آرین رستمی

پزشکی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

شناسه 17
نام و نام خانوادگی آرین رستمی
رتبه 1181
منطقه 2
سال کنکور 1397
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 20
3000 تعداد رتبه زیر 7
اطلاعات بیشتر

علیرضا صادقی

پزشکی علوم پزشکی تهران

شناسه 18
نام و نام خانوادگی علیرضا صادقی
رتبه
منطقه
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 90
3000 تعداد رتبه زیر 38
اطلاعات بیشتر

غزل جابری

دنان پزشکی علوم پزشکی اصفهان

شناسه 19
نام و نام خانوادگی غزل جابری
رتبه 570
منطقه 1
سال کنکور 1395
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

مائده سعیدی

پزشکی آزاد نجف آباد

شناسه 20
نام و نام خانوادگی مائده سعیدی
رتبه 1297
منطقه 1
سال کنکور 1390
سال تولد 1372
تعداد کل شاگردان 100
3000 تعداد رتبه زیر 10
اطلاعات بیشتر

آیدا سروری خواه

پزشکی علوم پزشکی سبزوار

شناسه 21
نام و نام خانوادگی آیدا سروری خواه
رتبه 2100
منطقه 2
سال کنکور 1397
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 6
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

الهه شامرادی

علوم پزشکی لرستان

شناسه 22
نام و نام خانوادگی الهه شامرادی
رتبه 1900
منطقه 2
سال کنکور 1397
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

محمد مهدی میرزایی فرد

پزشکی علوم پزشکی همدان

شناسه 23
نام و نام خانوادگی محمد مهدی میرزایی فرد
رتبه 409
منطقه 3
سال کنکور 1398
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

نیلوفر آشوری

داروسازی علوم پزشکی مشهد

شناسه 24
نام و نام خانوادگی نیلوفر آشوری
رتبه
منطقه
سال کنکور 1397
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

امیر حسین محبی

دندان پزشکی آزاد اصفهان

شناسه 25
نام و نام خانوادگی امیر حسین محبی
رتبه 700
منطقه 1
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

مهدیه موذنی

پزشکی علوم پزشکی اراک

شناسه 28
نام و نام خانوادگی مهدیه موذنی
رتبه 934
منطقه 2
سال کنکور 1395
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

محمدحسین دادیزاده

پزشکی علوم پزشکی تبریز

شناسه 29
نام و نام خانوادگی محمدحسین دادیزاده
رتبه 453
منطقه 1
سال کنکور 1397
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 100
3000 تعداد رتبه زیر 15
اطلاعات بیشتر

سارا محمدی

پزشکی علوم پزشکی زاهدان

شناسه 31
نام و نام خانوادگی سارا محمدی
رتبه 980
منطقه ۳
سال کنکور 1398
سال تولد ۱۳۷۷
تعداد کل شاگردان 45
3000 تعداد رتبه زیر 18
اطلاعات بیشتر

فاطمه مهراب

دندان پزشکی علوم پزشکی تهران

شناسه 32
نام و نام خانوادگی فاطمه مهراب
رتبه
منطقه
سال کنکور 1398
سال تولد
تعداد کل شاگردان 15
3000 تعداد رتبه زیر 8
اطلاعات بیشتر

محمدرضا ذاکری

پزشکی علوم پزشکی شیراز

شناسه 33
نام و نام خانوادگی محمدرضا ذاکری
رتبه 124
منطقه 2
سال کنکور 1395
سال تولد 1376
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

رضا عربزاده

دندان پزشکی علوم پزشکی بیرجند

شناسه 34
نام و نام خانوادگی رضا عربزاده
رتبه 286
منطقه 3
سال کنکور 1399
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 43
3000 تعداد رتبه زیر 13
اطلاعات بیشتر

مهدی مقبلی

پزشکی علوم پرشکی کرمان

شناسه 35
نام و نام خانوادگی مهدی مقبلی
رتبه 153
منطقه 3
سال کنکور 1399
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

مهدی رئیسی

پزشکی علوم پزشکی بندرعباس

شناسه 36
نام و نام خانوادگی مهدی رئیسی
رتبه 595
منطقه 3
سال کنکور 1396
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

مهدی صوفیوند

پزشکی علوم پزشکی همدان

شناسه 37
نام و نام خانوادگی مهدی صوفیوند
رتبه 199
منطقه 3
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

فریماه طباطبایی

دندان پزشکی اصفهان

شناسه 45
نام و نام خانوادگی فریماه طباطبایی
رتبه
منطقه 2
سال کنکور 1398
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 20
3000 تعداد رتبه زیر 10
اطلاعات بیشتر

مهرنوش تربتی

پزشکی علوم پزشکی زاهدان

شناسه 47
نام و نام خانوادگی مهرنوش تربتی
رتبه 2000
منطقه 2
سال کنکور 1397
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 5
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

زهرا نصرآبادی

پزشکی علوم پزشکی شاهرود

شناسه 51
نام و نام خانوادگی زهرا نصرآبادی
رتبه 2377
منطقه 2
سال کنکور 99
سال تولد 1378
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

ستایش مویدی

پزشکی سمنان

شناسه 52
نام و نام خانوادگی ستایش مویدی
رتبه ۱۹۰۰
منطقه ۱
سال کنکور ۹۵
سال تولد ۷۵
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

لیلا میره بیگی

تجربی

شناسه 57
نام و نام خانوادگی لیلا میره بیگی
رتبه
منطقه
سال کنکور 1401
سال تولد 1381
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

زهرا نمکی

دندانپزشکی علوم پزشکی تبریز

شناسه 61
نام و نام خانوادگی زهرا نمکی
رتبه 307
منطقه 1
سال کنکور 1398
سال تولد 1379
تعداد کل شاگردان 4
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

امید شریفی نیا

پزشکی علوم پزشکی جهرم

شناسه 62
نام و نام خانوادگی امید شریفی نیا
رتبه 868
منطقه 1
سال کنکور 1396
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

محمد مهدی ملازاده

پزشکی سمنان

شناسه 63
نام و نام خانوادگی محمد مهدی ملازاده
رتبه
منطقه
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

هیوا میرزاده واقفی

پزشکی علوم پزشکی اراک

شناسه 64
نام و نام خانوادگی هیوا میرزاده واقفی
رتبه 1110
منطقه 1
سال کنکور 1396
سال تولد 1377
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 5
اطلاعات بیشتر

امیرحسین شمس

داروسازی تهران

شناسه 65
نام و نام خانوادگی امیرحسین شمس
رتبه
منطقه
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

فائزه حجاری

داروسازی همدان

شناسه 67
نام و نام خانوادگی فائزه حجاری
رتبه 3331
منطقه 2
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

شناسه 69
نام و نام خانوادگی
رتبه
منطقه
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

امیرحسین فرهادیان

پزشکی علوم پزشکی ارتش

شناسه 70
نام و نام خانوادگی امیرحسین فرهادیان
رتبه 1400
منطقه 3
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

آتنا خالقی

پزشکی اصفهان

شناسه 71
نام و نام خانوادگی آتنا خالقی
رتبه 478
منطقه 1
سال کنکور
سال تولد
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر

کیمیا جنتی توپکانلو

پزشکی شاهرود

شناسه 72
نام و نام خانوادگی کیمیا جنتی توپکانلو
رتبه
منطقه خراسان رضوی
سال کنکور ۱۳۹۸
سال تولد ۱۳۷۹
تعداد کل شاگردان 0
3000 تعداد رتبه زیر 0
اطلاعات بیشتر